Vendée Globe เห็นคู่แข่งมีส่วนร่วมในการแข่งขันแล่นเรือใบระยะทาง 24,000 ไมล์ (39,000 กม.) ทั่วโลก

พวกเขาต้องล่องเรือด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์และผ่านการนอนหลับเพียงช่วงสั้น ๆ

มีคนไม่ถึง 100 คนที่เคยทำภารกิจนี้สำเร็จ

สภาพที่ยากลำบากมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของลูกเรือดังนั้น Pip Hare คู่แข่งจึงใช้เทคโนโลยีบางอย่างกับเธอซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าเธอรู้สึกอย่างไร